Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

 1. De website en het aanbod is eigendom van Schattemuisjes.
 2. De internetgebruiker die een product op www.schattemuisjes.be wenst te kopen wordt in deze algemene voorwaarden omschreven als “je” of “de klant”. De aanbieder/verkoper van het aanbod, zijnde Schattemuisjes, kan als dusdanig worden omschreven of als ‘Schattemuisjes’ dan wel “de onderneming”.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Schattemuisjes en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de onderneming en de klant.
 4. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn voor de klant steeds vrij consulteerbaar op www.schattemuisjes.be.
 5. Door het plaatsen van een bestelling op de website geeft de klant te kennen met alle weergegeven algemene voorwaarden akkoord te gaan.
 6. De onderneming behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Elke aankoop na wijziging, houdt door de klant een aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden in.

Het aanbod

 1. Alle aangeboden artikelen in de webshop zijn zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. De beeld- en kleurenkwaliteit van productfoto’s kan echter afwijken van de werkelijkheid en variëren afhankelijk van beeldscherm(instellingen). De onderneming kan bijgevolg niet garanderen dat je scherm het product waarheidsgetrouw afbeeldt. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden dat de artikelen niet altijd op ware grootte worden afgebeeld. Waar mogelijk staat het juiste formaat bij het artikel weergegeven.
 2. Indien het een handgemaakt product en/of maatwerk betreft kunnen kleuren, textuur, afmetingen afwijken van het geleverde product ten opzichte van de productfoto’s en weergegeven informatie.
 3. Ondanks dat de website, met inbegrip van de webshop, nieuwsbrieven, social media, flyers, etc , met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen, binden de onderneming niet. Voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie is de onderneming slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. De onderneming is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- en/of drukfouten.
 4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de onderneming (vb. bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de klant, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht, …) Bij ingrijpende wijzigingen tijdens het bestelproces wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.
 5. Wanneer de klant een specifieke vraag heeft over een bepaald product of dienst en/of wanneer deze twijfelt over de informatie wordt verzocht voorafgaand contact op te nemen met de onderneming.

Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van de onderneming zijn in Euro’s, inclusief Belgische BTW (21%) en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven.
 3. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant zal de volledige prijs, met inbegrip van de verzendkosten, bekend zijn.
 4. Schattemuisjes behoudt zich het recht om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. De aangekochte producten en kosten zullen altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de bestelbevestiging. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voor zover de producten beschikbaar zijn.
 5. Indien korte tijd later een al aangekocht product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. 
 6. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.
 7. De onderneming kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van materiële, invoer-, zet- of drukfouten. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houdt de onderneming het recht voor de artikelen niet te leveren. De klant ontvangt in dit geval een bericht en de juiste prijsinformatie. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden verleend. 

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door de onderneming op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant wordt ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld in de orderbevestiging. Dit bedrag omvat de verkoopprijs in Euro van de bestelde goederen en eventuele verzendkosten, en is inclusief Belgische BTW. Bestellingen die verzonden moeten worden, worden pas verwerkt na volledige betaling van de factuur door de klant. Bestellingen die afgehaald worden, kunnen in samenspraak bij afhaling betaald worden, al dan niet na betaling van voorschot.

Betaling

 1. De klant heeft de mogelijkheid te betalen met gewone overschrijving of Paypal.
 2. Tenzij anders met de klant overeengekomen, aanvaardt de onderneming alleen vooruitbetaling via de webshop. De betaalmogelijkheid kan worden gekozen op het einde van het bestelproces.
 3. Niet betaalde bestellingen worden na 7 (zeven) kalenderdagen automatisch geannuleerd door de onderneming.
 4. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving aan de kant van de onderneming, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd
 5. De onderneming behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
 6. De onderneming behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, bijkomende transactiekosten ten laste van de klant in rekening te brengen. Indien dit het geval is zal dit met inbegrip van de kost aan de klant worden gecommuniceerd, minstens op het keuzemoment van betaalmogelijkheid in het bestelproces.
 7. Van elke afgeronde bestelopdracht ontvangt de klant een orderbevestiging per e-mail op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure is doorlopen en de onderneming het order heeft ontvangen.
 8. Kortingscodes zijn niet combineerbaar met artikelen die reeds zijn afgeprijsd noch met cadeaubonnen. Er mag slechts 1 kortingscode per aankoop in rekening worden gebracht.
 9. Kortingscodes dienen te worden ingevuld tijdens het bestelproces. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.
 10. Kortingscodes kunnen beperkt zijn in tijd. Nadat deze periode is verstreken worden de kortingscodes niet meer aanvaard.

Levering

 1. Artikelen worden enkel geleverd in België.
 2. De onderneming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.
 3. De onderneming streeft ernaar een bestelling op de afgesproken termijn na samenspraak na ontvangst van de volledige betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld. Dit is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Bij overschrijding van deze verzendtermijn zal de onderneming dit zo spoedig mogelijk melden per e-mail aan de klant. Dit geeft geen recht op de annulering van de bestelling.
 4. Bestellingen geplaatst bij Schattemuisjes worden verzonden via B-Post. Voor vertragingen of overmacht bij de leverancier B-Post is de onderneming niet aansprakelijk.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om leveringsadressen correct door te geven. Foutief doorgegeven leveringsadressen vallen dus onder diens verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten, ten laste van de klant.
 6. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.
 7. De onderneming kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de beschadiging, diefstal of verlies van goederen tijdens de verzending. De onderneming doet er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
 8. Indien een bestelling niet dan wel slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd door de onderneming, ontvangt de klant hiervan een e-mail. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De onderneming zal in dat geval zorg dragen voor een spoedige terugbetaling van de aankoop- en verzendkost, doch uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen nadat de melding aan de klant is gebeurd. 
 9. Parkeergeld, kosten openbaar vervoer en andere kosten die gemaakt dienen te worden om eventueel een product op te halen bij de onderneming of op andere locatie zitten niet in de prijs en vallen ten laste van de klant.
 10. Bij niet ophalen van een op maat gemaakt of besteld product, rekent Schattemuisjes de gemaakte kosten aan bij de volgende bestelling.

Informatie

 1. Alle informatie wordt door de onderneming met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, desondanks kunnen fouten of leemten mogelijk zijn. Gelet op onder andere de snelle evolutie en complexiteit van (sommige) behandelde materies kan de onderneming geen garanties geven omtrent de accuraatheid, toereikendheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden. De onderneming wijst daarom ook elke aansprakelijkheid af voor directe en/of indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties. De informatie vervangt nooit advies of bijstand bij concrete gevallen. De klant blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.
 2. Op de informatie op de website, blog, … rust auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. De deelnemer is niet gerechtigd het materiaal waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan de onderneming toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te nemen.

Producten

 1. Door een bestelling te plaatsen verklaart de klant zich akkoord dat het product zal worden gemaakt zoals door de onderneming werd voorzien en zo waarheidsgetrouw mogelijk werd omschreven en weergegeven op de website.
 2. De onderneming behoudt zich het recht voor waar nodig de inhoud van een product te wijzigen. De onderneming zal er in dat geval op toezien dat de vervanging minstens dezelfde kwaliteit heeft of zelfs beter is dan het te vervangen onderdeel.
 3. De onderneming behoudt het recht om bepaalde bestellingen en verzoeken van de klant ten allen tijde te weigeren. De onderneming is hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd.
 4. De onderneming kan niet aansprakelijk worgen gehouden voor persoonlijke letsels en/of schade aan eigendommen en/of personen in gevolge het gebruik van haar aanbod.
 5. De klant dient als een goede huisvader in te staan voor correcte omgang met de aangeboden producten. De klant dient zelf te weten welke eventuele intoleranties, ziektes, … hij/zij heeft en zich hier conform de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen dan wel niet in te gaan op het aanbod.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de onderneming te informeren wanneer deze bepaalde intoleranties of ziektebeelden heeft waarmee de onderneming rekening dient te houden bij het produceren van het aanbod.

Garantie

 1. Garantie is van toepassing vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
 2. De garantie is nooit van toepassing op defecten die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 3. Elke garantie komt te vervallen wanneer een andere dan de onderneming het product heeft trachten te herwerken.

Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht om de onderneming te informeren dat deze van de aankoop op afstand wil afzien, zonder betaling van een boete of vermelding van de redenen daarvoor, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de bestelde artikelen (wet van 6/4/10).
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken.
 3. Indien de klant van diens herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het artikel in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en eigen kosten terugsturen naar de onderneming, conform de door de onderneming aangegeven instructies.
 4. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering zullen door de onderneming zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na aanvaarding én na ontvangen van de terugzending, worden terugbetaald.
 5. De onderneming neemt alleen artikelen terug die voldoen aan de door haar gestelde voorwaarden. Wanneer dit niet zo is worden de artikelen niet aangenomen.
 6. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourneringen worden niet aangenomen.
 7. Producten die met korting werden aangeboden kunnen niet geretourneerd worden.
 8. Producten die op maat gemaakt werden kunnen niet geretourneerd worden.
 9. Indien het niet mogelijk is om een product om te ruilen omdat het product niet langer op voorraad is, zal een tegoedbon worden opgemaakt voor het bedrag overeenkomstig de waarde van het te ruilen artikel.

Retournering (& procedure)

 1. De klant heeft het recht binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering af te zien van diens aankoop (zie ook herroepingsrecht).
 2. De procedure voor retournering is, behoudens de onderneming de klant op een andere wijze schriftelijk informeerde, als volgt :
 • de klant verwittigt binnen de 14 kalenderdagen na de ontvangst van diens bestelling dat deze een of meerdere artikels wenst terug te sturen. Dit dient te gebeuren door een mail te sturen via het contactformulier. In de mail vermeldt de klant duidelijk: diens naam, het ordernummer en het artikel.
 • Na aanmelding van de retour zal de onderneming de klant een mail met bevestiging van de retour sturen.
 • De klant dient de artikels vervolgens binnen de 14 kalenderdagen, onbeschadigd en in de originele en onbeschadigde verpakking (doosje of zakje), voorzien van alle etiketten en/of labels met eventueel bijgeleverde gebruiksaanwijzingen, zorgvuldig en veilig verpakt terug te sturen.
 • De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid dat de retourzending bij de onderneming aankomt. De verzendkosten om de bestelling terug te sturen zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde retourneringen worden niet aangenomen.
 • Na ontvangst van de retourzending wordt deze door de onderneming gecontroleerd. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, stort de onderneming het aankoopbedrag (min de verzendkosten) zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen, terug. De onderneming neemt alleen artikelen terug die voldoen aan de voorwaarden zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden. Wanneer dit niet zo is, worden de artikelen niet aangenomen en teruggestuurd naar de afzender.

Omruiling

Indien de klant graag een artikel wenst om te ruilen, gelieve contact op te nemen via het formulier.

Foutief of defect product ontvangen?

Indien de klant een foutief of defect product heeft ontvangen bij levering dient deze dit binnen de 24 uur na ontvangst van het pakket per mail aan lore@schattemuisjes.be melden zodat de onderneming een passende oplossing kan aanbieden.

Klachten

 1. Klachten moeten binnen bekwame, aanvaardbare tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de onderneming, dit direct (en uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen) nadat de klant de gebreken heeft vastgesteld.
 2. In geval van een geschil of klacht zal de onderneming deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen in overleg met de klant oplossen. Indien dit niet lukt binnen de 30 kalenderdagen zal dit aan de klant worden gemeld.
 3. Teneinde de afhandeling van een klacht soepel te laten verlopen, wordt de klant verzocht om de aanwijzingen van de onderneming strikt op te volgen. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht zijn in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen worden vergoed indien de klacht gegrond wordt verklaard.
 4. Indien de aangeboden oplossing niet aan de verwachtingen voldoet kan de bestelling worden geannuleerd. Het betaalde bedrag met uitzondering van de verzendkosten zal worden terugbetaald, uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen nadat de beslissing tot terugbetaling door de onderneming per mail aan de klant werd bevestigd. Dit op voorwaarde dat het artikel ongebruikt, onbeschadigd en voldoet aan de overige algemene voorwaarden.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is de onderneming niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de onderneming haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de onderneming die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder worden onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming exhaustief is: productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de onderneming, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Aansprakelijkheid

 1. De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van haar producten en/of diensten.
 2. Indien de onderneming, om welke reden dan ook, gehouden is tot enige schadevergoeding dan zal deze niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Privacy en cookies

Hiervoor kan de klant terecht op de privacy- en cookiepolicy die eveneens op de website www.schattemuisjes.be aanwezig is.

Intellectuele eigendommen en gebruik van de site

 1. Hiervoor kan de klant terecht op de Sitevoorwaarden die eveneens op de website www.schattemuisjes.be aanwezig is.
 2. Het is niet toegestaan de producten aangeboden op de website van Schattemuisjes te reproduceren en vervolgens door te verkopen.
 3. Het is niet toegestaan zich uit te geven voor Schattemuisjes (=de onderneming) zoals gekend als hierboven omschreven onderneming, dan wel als diens afgevaardigde, zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van Lore Lambrechts /de onderneming noch als eigenaar/ontwerper van de producten uit het aanbod van de onderneming voor te stellen of onder de naam van de onderneming uit te geven.

Toepasselijk recht en wijzigingen

 1. Op alle overeenkomsten afgesloten tussen de onderneming en haar klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken behorende tot het arrondissement van het ondernemingsadres van toepassing.
 2. Indien een bepaling (of een deel ervan) van deze voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht, geldig en afdwingbaar.

Laatste wijziging 23/09/2021

Algemene Voorwaarden Verhuur

Algemeen – Deze algemene voorwaarden zijn een juridische overeenkomst tussen de klant (jij) en Lore Lambrechts, (BE0772.799.295, een Belgische onderneming met hoofdzetel te Dooistraat 26, 3590 Diepenbeek) (hierna: Schattemuisjes). Deze algemene voorwaarden leggen de voorwaarden vast waaronder de desbetreffende kleding of accessoires gehuurd kunnen, informatie wordt gegeven en andere diensten die worden gegeven door Schattemuisjes, via de website www.schattemuisjes.be of elk ander platform.

Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van onze diensten en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je je ermee akkoord om gebonden te zijn door deze overeenkomst en dat deze voorwaarden bijgevolg van toepassing zijn. Deze voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Je gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op je relatie met Schattemuisjes, zowel bij gebruik van onze producten en diensten via de website, als via enig ander platform.

Je gaat ermee akkoord alle communicatie met Schattemuisjes digitaal te ontvangen via e-mail. Hiervoor hou je je e-mailadres geüpdate en ga je ermee akkoord dat alle communicatie die wordt verzonden naar het door jou opgegeven e-mailadres wordt geacht te zijn ontvangen.

Wij behouden het recht om de algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen. Elke wijziging is van toepassing op elke aankoop na deze datum. We kunnen deze wijzigingen aankondigen via e-mail, je account of door ze te publiceren op de website. De aangepaste algemene voorwaarden komen dan in de plaats van alle vorige versies. Indien je niet akkoord gaat met de wijzigingen in de algemene voorwaarden, kan je je akkoord met de algemene voorwaarden wijzigen of intrekken door Schattemuisjes op de hoogte te brengen via e-mail naar lore@schattemuisjes.be. Elk nog lopend abonnement of samenwerking wordt daarmee stopgezet en je bent verplicht elk product dat nog in je bezit is, terug te bezorgen. Je mag geen gebruik meer maken van onze producten of diensten.

Over Schattemuisjes – Schattemuisjes is een online platform waarop je kinderkleding kan kopen en huren. Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is enkel van toepassing indien je producten huurt. Wanneer je gebruik maakt van deze dienst, heb je eveneens de mogelijkheid om over te gaan tot het aankopen van de producten die je huurt.

Een account aanmaken – Voordat je kan beginnen gebruik te maken van de diensten van Schattemuisjes, moet je je registreren via de website om een account te verkrijgen. Je moet een geldige betaalmethode selecteren, zoals weergegeven in het account. Je moet 18 jaar of ouder zijn om je te kunnen registreren en gebruik te kunnen maken van onze diensten. Schattemuisjes levert enkel diensten in België. Je lidmaatschap start zodra je start met huren. Je kan je lidmaatschap elke maand opzeggen, door simpelweg je kledingbox terug te sturen zonder een nieuwe te huren Je gaat ermee akkoord juiste, accurate en volledige informatie over jezelf door te geven, zoals gevraagd wordt bij het registreren op de website. Je verbindt je ertoe deze informatie te onderhouden en onmiddellijk aan te passen indien er wijzigingen plaatsvinden. Indien je informatie doorgeeft die fout, inaccuraat, niet up-to-date of niet compleet is, of wanneer wij redenen hebben om te vermoeden dat deze informatie fout, inaccuraat, niet up-to-date of niet compleet is, behouden wij het recht je account te herbekijken, schorsen of beëindigen en kunnen we weigeren nog langer onze diensten aan u aan te bieden. Dit geldt zowel voor huidige als toekomstige diensten. Je bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van je account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang daartoe. Enkel jij bent verantwoordelijk voor elke activiteit die plaatsvindt op jouw account. Wanneer je vermoed dat er gebruik gemaakt wordt van je account zonder jouw medeweten, dien je ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Om ervoor te zorgen dat je met gemak gebruik kan maken van je account, kunnen we cookie (een klein tekstbestand) plaatsen op de computer die je gebruikt om onze website te bereiken. Wanneer je opnieuw de website bezoekt, zorgt deze cookie ervoor dat je herkend wordt als lid en krijg je makkelijker toegang tot je account. Voor meer informatie over hoe we gebruik maken van je persoonlijke informatie, kan je hier onze privacy policy nalezen.

Prijzen en betalingen – Alle prijzen worden weergegeven op de website en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Als lid kan je momenteel volgende samenstellingen huren: de kraambox, de kleine box en de grote box. Je kan de gehuurde box wisselen nadat je hem 4 weken (28 dagen) in je bezit had. Op het einde van je huurperiode kan je kiezen: je wisselt de box om voor een andere box, je koopt (enkele) items uit de box aan en stuurt de rest terug of je houdt de gehele box nog een maand langer. Elke box wordt per 28 dagen verhuurd. Na 30 dagen wordt je gekozen abonnement opnieuw in rekening gebracht. Er is geen limiet op de periode dat je je items bij houdt; je betaalt elke maand hetzelfde bedrag. Door te starten met huren, ga je ermee akkoord dat je elke maand betaald voor de door jouw gekozen box. 

Volgende regels zijn op jou van toepassing, als lid van Schattemuisjes: 

 • Je inschrijving start op de datum dat we je eerste betaling ontvangen. Je inschrijving loopt door op een maand-tot-maand basis.  
 • De prijs die van toepassing is, is de prijs die geldig is op het moment van je inschrijving. Wij behouden het recht de prijzen aan te passen en wij geven geen prijsbescherming of teruggave wanneer de prijs daalt of wanneer er een promotie van toepassing is. Schattemuisjes stuurt je maandelijks de afrekening toe en je bent verplicht die te betaling zolang je inschrijving loopt. 
 • Schattemuisjes behoudt het recht om elk lidmaatschap aan te passen of te annuleren, op voorwaarde dat je hiervan minstens 14 dagen op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Je behoudt het recht tot een volledige teruggave van reeds betaalde bedragen voor de periode die daarop volgt, indien je je inschrijving wenst te annuleren in plaats van verder te laten lopen onder de nieuwe of aangepaste voorwaarden. 
 • We behouden het recht om je lidmaatschap stop te zetten voor eender welke reden, op voorwaarde dat je hiervan 30 dagen op voorhand van op de hoogte gebracht wordt. Dit geldt eveneens als jij je lidmaatschap wenst te beëindigen, maar indien dit gebeurt in de loop van je termijn, kan je geen aanspraak maken op een gedeeltelijke terugbetaling. Je mag natuurlijk wel gebruik maken van onze diensten voor de rest van je lopende termijn, waarvoor je reeds betaalde. Daarnaast behouden wij het recht je lidmaatschap op te zeggen, indien je er niet in slaagt je betalingen te voldoen, of wanneer je deze voorwaarden niet respecteert.  
 • De prijs die je betaalt voor het lidmaatschap, omvat ook kleine herstellingen en verwijderbare vlekken, maar zware schade, verlies of diefstal zijn hierin niet inbegrepen. Deze kosten zullen aangerekend worden. Indien dit het geval is, verbind je je ertoe Schattemuisjes hiervan op de hoogte te brengen.

Annuleringsrecht van de consument – Je hebt normaal het recht om je inschrijving te annuleren binnen 14 dagen na de datum waarin we jouw inschrijving bevestigen. Desalniettemin ga je ermee akkoord dat wij de dienst direct verlenen na die bevestiging, zodat, wanneer je annuleert binnen deze 14 dagen, je de dagen waarop je gebruikt maakte van onze diensten, proportioneel in rekening worden gebracht. Deze worden afgetrokken van een eventuele teruggave die verschuldigd is.  

Je lidmaatschap annuleren kan door een mail te sturen naar info@schattemuisjes.be, waarin je je naam, adres en klantnummer doorgeeft.  

Aankopen van producten in de capsulecollectie – Huur je een kledingbox en wil je hieruit één of meerdere stuks houden, dan kan je deze aankopen aan een verminderd tarief. Je kan hiervoor een mail sturen naar info@schattemuisjes.be, met je naam, nummer van de gehuurde box en welke stuks je wenst aan te kopen. De aankoop pas voltooid wanneer het afgesproken bedrag werd ontvangen door Schattemuisjes. De producten worden verkocht zoals ze zijn en, doordat je ze reeds kon testen en dragen gedurende minstens 1 maand, kunnen gehuurde items die werden aangekocht, niet meer worden teruggestuurd.

Annuleren van je lidmaatschap – Je mag je lidmaatschap te allen tijde beëindigen door een mail te sturen naar info@schattemuisjes.be, waarin je je naam, adres en klantnummer doorgeeft. Alle producten van Schattemuisjes die je nog in je bezit hebt, moeten worden teruggestuurd voor de einddatum van je huurtermijn. Indien dit niet het geval is, zal er nog een maand aangerekend worden en maak je geen aanspraak op een terugbetaling.

Leveringen – Je kan ervoor kiezen je kleding te komen afhalen of te laten verzenden. Leveringen gebeuren door een bezorgdienst naar keuze van Schattemuisjes. Je krijgt een track&trace nummer en de verwachte bezorgdatum. Wanneer de tracking informatie toont dat het pakje werd geleverd, is het jouw verantwoordelijkheid om het pakket eventueel op te halen. Leden zijn verantwoordelijk voor gestolen of beschadigde items na de levering. 

Indien er een item ontbreekt of beschadigd is, is het jouw verantwoordelijkheid om dit te melden binnen 24 uur na ontvangst van het pakket.

Retourneren – Je kan de kledingbox die je in je bezit hebt, na 25 dagen terugsturen met het label dat je ontvangt van Schattemuisjes. Er wordt slechts 1 label per pakket voorzien, dus alle producten moeten samen worden verzonden. Je krijgt alle informatie voor het retourneren en de mogelijkheid je volgende bestelling te plaatsen van Schattemuisjes. Je kan de producten langer dan 25 dagen houden, door de huurtermijn te verlengen en de daarbij horende betaling in orde te maken.

Achterblijven van betaling – Indien je niet betaalt binnen de betalingstermijnen, is Schattemuisjes niet langer gebonden door verplichtingen ten aanzien van jou en kan zij alle diensten annuleren. Elke laattijdige betaling, na een eerste aanmaning via e-mail, geeft aanleiding tot een interest volgens de wettelijke interestvoet. Je bent eveneens een vastgestelde boete van 10% op het openstaande bedrag betalen, met een maximum van 1.250,00 EUR. Zonder tegenbewijs zullen de transacties tussen jou en Schattemuisjes worden bewezen door de registers van Schattemuisjes. Het feit dat je akkoord gaat met deze voorwaarden en een order plaatst bij Schattemuisjes, staat gelijk aan je handtekening.

Communicatiemiddelen – Je gaat ermee akkoord dat alle mogelijke communicatiemiddelen door Schattemuisjes mogen gebruikt worden. We mogen je contacteren via e-mail, sms, telefoon, etc., die je aan ons hebt doorgegeven, voor elke reden die Schattemuisjes nodig acht.

Annuleringen – We behouden het recht om elke verhuur of verkoop te limiteren, annuleren of verbieden, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot beschikbaarheid en geografische bezorgdheden. We behouden dit recht eveneens indien er een prijs op de website duidelijk een materiële fout of typo bevat. Schattemuisjes is hiervoor niet aansprakelijk.

Veranderingen en einde van het lidmaatschap – Schattemuisjes behoudt het recht om alle aspecten van de site of het lidmaatschap op elk moment te kunnen wijzigen of aanpassen, inclusief de prijs. Je kan je account op elk moment pauzeren of stopzetten wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Dit kan door een mail te sturen naar info@schattemuisjes.be, waarin je je naam, adres en klantnummer doorgeeft. Alle producten van Schattemuisjes die je nog in je bezit hebt, moeten worden teruggestuurd voor de einddatum van je huurtermijn. Indien dit niet het geval is, zal er nog een maand aangerekend worden en maak je geen aanspraak op een terugbetaling. 

Schattemuisjes behoudt het recht om je account af te sluiten op elk moment en voor elke reden die zij noodzakelijk acht. Elke inbreuk op deze voorwaarden leidt ofwel tot het beëindigen, ofwel tot het schorsen van je account. Schattemuisjes is geen terugbetaling verschuldigd voor account die werden beëindigd of geschorst.

Betalingen aan Schattemuisjes – Schattemuisjes verhuurt kleding in de vorm van capsulecollecties, per maand. Betalingen gebeuren voordat een collectie worden verzonden. Indien de collectie niet terug bij Schattemuisjes is op de laatste dag van de termijn, wordt een nieuwe termijn gestart en de daarbij horende factuur verzonden. Je hebt geen recht op terugbetaling van deze som.

Fraude – frauduleuze activiteiten worden opgevolgd door Schattemuisjes. Indien Schattemuisjes meent dat jouw account wordt gebruikt op frauduleuze wijze, behouden wij het recht om de kosten voor onze verloren goederen, inclusief elke bijkomende bonus bij je order terug aan te rekenen, tot 100% van de retail-prijs.

Elke klant mag slechts 1 account hebben. Schattemuisjes behoudt het recht om elk account af te sluiten, indien wordt vastgesteld dat één klant meerdere accounts gebruikt.

Review – Elke klant van Schattemuisjes met een account op www.schattemuisjes.be kan een review schrijven. Deze reviews worden echter pas gepubliceerd na goedkeuring door Schattemuisjes. Schattemuisjes behoudt het recht om review te verwijderen of aan te passen, indien deze fouten, spamberichten, valse foto’s of content bevatten die niet bedoeld is om andere klanten te helpen meer te leren over deze producten. Hiervoor hoeft Schattemuisjes de schrijver niet te contacteren. Reviews op www.schattemuisjes.be zijn louter bedoeld om andere klanten te helpen meer te weten te komen over de producten en het huren daarvan. Reviews worden niet gebruikt om andere redenen.

Promotiecodes – Promotiecodes zijn enkel van toepassing overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden. Promotiecodes voor nieuwe leden mogen enkel gebruikt worden door nieuwe leden. Schattemuisjes behoudt het recht om je lidmaatschap te beëindigen, zonder terugbetaling, wanneer wordt vastgesteld dat deze codes meer dan eens werden gebruikt. Nieuwe account aanmaken om gebruik te maken van deze codes is een inbreuk op deze voorwaarden en kan leiden tot het afsluiten van je account zonder terugbetaling.

Jouw verantwoordelijkheden – Voor zover de van toepassing zijnde wet het toelaat, ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor alle vorderingen, kosten, schade, boetes en verliezen, inclusief kosten voor advocaten en gerechtskosten, die ontstaan door een inbreuk die je maakt op deze voorwaarden of een toepasselijke wet.

Beperking van aansprakelijkheid – Alle foto’s en beeldmateriaal op de website zijn enkel bedoeld als voorbeeld. Deze foto’s werden genomen onder verschillende omstandigheden en kunnen dus afwijken. Computer- en smartphoneschermen hebben verschillende instellingen, waardoor kleuren en patronen kunnen afwijken en niet helemaal overeenkomen met de werkelijkheid. 

Doordat Schattemuisjes gebruik maakt van een derde partij voor verzendingen, is het mogelijk dat er vertragingen plaatsvinden. Schattemuisjes behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden en de website op elk moment aan te passen.

Persoonlijke informatie – We gebruiken en bewaren jouw persoonlijke informatie o onze diensten te kunnen uitoefenen. Voor meer informatie hierover, kan je de Privacy Policy raadplegen:

Geschillen – Deze voorwaarden vallen enkel onder Belgisch Recht.

Veranderingen aan de Algemene voorwaarden – Wij behouden het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen, zonder voorafgaande notificatie. Raadpleeg de website voor wijzigingen. Het feit dat je verder gebruik maakt van de website na wijziging van de Voorwaarden, geeft aan dat je daarmee akkoord gaat. De Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen jou en Schattemuisjes voor het gebruik van onze diensten.